TWITTER

Astım bronşiale,astma,alerjik astımYazar: bitkiseldestek | Sağlık Haberleri | 30 Kas 2012 | 0 Yorum

Astım Nasıl -Ne şekilde Birr Hastalıktır?
Nefes alma esnasın da Atmosfer havasının teneffüs (solunum) olayının oldugu Alveol denilen Hava boşluklarına naklini saglayan iletici hava yolların da daralma, tıkanıklık vede buna baglı olarak hava akımın da zorlukla karakterize birr hastalık (rahatsızlık)tır. Hava yolların da mikrobik olmayan süregen birr iltihaplanma söz konusudur.
Astım Allerjik Birr Hastalık mıdır?
Astım herr halükar da olmasa da olguların -çogun da allerjik zeminde gelişen birr hastalık (rahatsızlık)tır. Bilhassa -çocuklukta başlayan Astım icin bu daha fazla belirgindir. Ancak, Kişinin allerjik tabiatlı (atopik) olması astım olmasın dan ayrı birr şeydir. Diger allerjik hastalık (rahatsızlık)lar (rinosinüzit, konjonktivit, dermatit, ürtiker) astımla birlikte bulunabilir ya da bu hastalık (rahatsızlık)lar varken astım olmayabilir. Aksine astımı oldugu halde allerjisi olmayabilir.
Astım Kimlerde Görülür?
Astım, bey-bayan herkeste; -çocuk-erişkin herr yaşta vede dünyanın hemen (-çabucak) herr yerinde rastlanan birr hastalık (rahatsızlık)tır.
Astım Çoksık Rastlanan Birr Hastalık mıdır?
Astımlı kişilerin sıklıgı cografi bölgelere, yaşam (hayat) koşullarına vede sosyo-kültürel özelliklere baglı olarak toplum dan topluma farklılık göstermektedir. Toplum da yaşayanların % 10' dan daha fazla fazlasın da görüldügü bildirilen yöreler yanın da % 1'den pekaz sıklıkla rastlanıldıgı bölgeler söz konusudur. Ülkemizde de durum aynıdır. Vasati sıklıgın % 5-6 civarın da oldugu önkestirme (tahmin) edilmektedir ki, ülkemiz koşulların da bu, herr 3-4 evden birisinde birr astımlı hastanın yaşadıgı anlamına gelmektedir.
Astım İrsi Birr Hastalık mıdır?
Bazı hastalık (rahatsızlık)lar gik ge-çişlidir. Anne ya da baba dan ilgili gik ko du alan kişilerde -çevresel degişkenler ne olursa olsun rahasızılkmutlaka (muhakkak) meydana -çıkar. Bazı hastalık (rahatsızlık)lar ise tamamıyla -çevresel koşullara baglı olarak gelişir. Astım bu iki grup hastalık (rahatsızlık)tan farklıdır. Hastalıgın meydana -çıkmasın da hem gik yatkınlık hem de -çevresel etmenler birlikte rol oynar. Herr iki belirleyici de rahatsızlıgın meydana -çıkmasın da tek başına yeterli (kifayetli) degildir.
Astımlı Anne ya da Babanın Çocukları Astımlı Olarak mı Dogar?
Anne vede babası ya da bunlar dan birisi astımlı olan -çocuklar da astım görülme olasılıgı toplun da görülen astım sıklıgın dan biraz daha fazla fazla olmakla birlikte, böyle birr -çocugunmutlaka (muhakkak) astımlı olacagı söylenemez. Ailede astım vb allerjik hastalık (rahatsızlık)lar varsa dogacak -çocukların korunması amacıyla uygun (müsait) -çevresel koşulların saglanması yararlı olacaktır.
Hangi Çevresel Faktörler Astıma yol a-çmaktadır?
Astıma neden olan, astım gelişimine katkı da bulunan ya da astımlı kişilerde nöbetleri tetikleyen -çeşitli (muhtelif) risk faktörleri tanımlanmıştır. Bunlar dan bazıları ka-çınılabilir, düzeltilebilir durumlardır. Tüm dünyada, ev tozu akarları ile evde beslenen ke di ve benzeri gibi hayvanlar; hamamböcegi, kalorifer böcegi ve benzeri gibi haşereler vede küf mantarları en -çoksık rastlanan astım sebepleridir. Polenler (aga-ç, ot,-çimen), Aspirin ve benzeri gibi ila-çlar vede kimi iş yerlerinde maruz kalınan mesleki uyarıcılar da astımla sonu-çlanan allerjik duyarlılıgın gelişimine yol a-çarlar. Ayrıca sigara (tütün mamülleri) dumanıyla temas, teneffüs (solunum) yolu enfeksiyon (mikrop kapma)ları, hava kirliligi, kimi besinler ile bunlara ilave edilen katkı Maddeleri de bilhassa erken -çocukluk döneminde astım gelişimine katkı da bulunurlar. Bu nedensel ilişki gösteren faktörlerin tümüne ilaveten iklim degişiklikleri (sisli, yagışlı, kapalı havalar), psikojenik esler, egzersiz ve benzeri gibi degişkenlerin ise astımlılar da nöbetleri tetikleyebilir iken astımı olmayanlar da bu yönde etkileri yoktur. Yine sinüzit, burun da polipler, yemek (taam) borusuna mide asidinin geri ka-çak yapması ve benzeri gibi kimi durumlar astımlılar da -çoksık görülmekte vede rahatsızlıgın tedavi(iyileştirme) vede koolünü gü-çleştirmektedirler.
Meslek İle Astım Arasın da Birr İlişki Var mı?
Evet. Astım bazan birr meslek hastalıgı şeklinde karşımıza -çıkabilir. En sıklıkla fırıncılar, kuaförler, boyacılar, -çift-çiler, Kereste vede Mobilya işinde, besin sektöründe -çalışanlar başta olmak üzere birr -çoksık iş kolun da işyeri ortamın da karşılaşılan kimi maddelere baglı olarak astım gelişir. Yakınmaların işe girdikten sonrasın da başlaması, dinlence (tatil) zamanların da ya da işyerinden uzakta ge-çirilen günlerde azalması, özdeş işyerinde defaten -çoksık kişide benzer yakınmaların görülmesi meslek astımını düşündürmelidir. Böyle kişilerin meslek degiştirmesi ya da özdeş işte baska birr alan da -çalışması, maske kullanması gerekebilir.
Astımın Mevsimlerle İlişkisi
Bazı allerjenlerin mevsimle ilişkili olarak meydana -çıktıgı ya da yogunlugunun arttıgı bilinmektedir. Diger bazıları ise herr mevsimde sabit olarak bulunurlar. Mevsimsel allerjenler daha fazla -çoksık polenlerdir. Fakat degişen nem vede ısı ve benzeri gibi iklim koşulların dan etkilendikleri icin ev tozu vede küf mantarı ve benzeri gibi başka allerjenlerin yogunlugu da mevsimlere göre dalgalanmalar gösterir. Buna baglı olarak allerjik astımlıların bazıların da belirli (muayyen) mevsimlerde yakınmalar artabilir, ayrıca sadece (yanlızca) bu dönemde rahasızılk meydana -çıkıp daha fazla sonrasın da tamamıyla normale dönebilir.
Tetik Etmen (faktör) Ne Demektir?
Astımlı kişiler bir-çok vakit kendilerini tamamıyla normal(sorunsuz) hissederler vede hi-ç birr şikayetleri yoktur. Oysa bazan durup dururken defaten tıkanabilirler vede -çoksık zor dakikalar, saatler, Günler ge-çirebilirler. Şikayetlerin meydana -çıktıgı bu dönemlere astım nöbeti, atagı, krizi diyoruz. Bazı hastalar da nöbeti başlatan etmenler belli iken başka bazıların da ise bilinemez. Örnek olarak bir-çok astımlı koşma, merdiven -çıkma ve benzeri gibi eforlar esnasın da tıkanmaktadır. Sigara, -çeşitli (muhtelif) toz kimyasal dumanlar, kokuların solunması, kalp-kan basıncı (tansiyon) vede romatizma (rheumatism) ila-çların dan bazılarının kullanılması, grip vb viral hastalık (rahatsızlık)lara yakalanmak, aglama-gülme ve benzeri gibi emosyonel davranışlar, yagışlı şimşekli iklim koşulları ve benzeri gibi birr -çoksık durum astımlılar da nöbetleri tetikleyebilir. Oysa bunların astımı olmayanlar da ayrıca başka kimi astımlılar da ise özdeş yönde birr etkileri olmaz. Astımı olanların kendileri icin ge-çerli olan tetik faktörleri tespit (belirleme) edip bunlar dan ka-çınmaları hastalık (rahatsızlık)larının tedavi(iyileştirme)sinde -çoksık önemlidir.
Bölgemiz Astım A-çısın dan Fazla Risk Taşımakta mıdır?
Nemli, bol yagışlı vede ılıman iklimi, varlıkdar Bitki örtüsü sebebi ile yukarı da bahsedilen vede en sıklıkla astım nedeni olan ev tozu akarları, polenler vede küf mantarları ve benzeri gibi havayla taşınan allerjenler bakımın dan -çoksık müsait koşullar taşıması vede sigara (tütün mamülleri) i-çme oranlarının yüksek olması sebebi ile Dogu (Şark) Karadeniz Bölgesi astım icin riski fazla birr yöre olarak görünmektedir.
Astımın Belirtileri Nelerdir?
Astım ekseriya nefes darlıgı ile kendinsel belli eder. Gögüste tıkanma, öksürük, hırıltılı teneffüs (solunum) başka rastlanan şikayetlerdir. Herr hasta da bunların hepsi birara da olmayabilir vede bazan sadece (yanlızca) öksürükle ya da nefes alıp verirken hırıltı, hışırtı şeklinde birr ses şeklinde emare verebilir.
Bu Şikayetler Mutlaka (muhakkak) Astım Hastalıgına mı Baglıdır?
Hayır. Astım dışın da da birr -çoksık rahatsızlıgın seyri esnasın da benzer yakınmalar olabilir. Şikayetlerin vakit vakit nöbetler şeklinde meydana -çıkması vede birr müddet sonrasın da ken di kendine ya da tedavi(iyileştirme)yle tamamıyla düzelmesi -çoksık tipiktir. Geceleyin, bilhassa sabaha dogru uyku dan uyandıracak şekilde bu yakınmaların görülmesi astımın karakteristik özelligidir. Yukarı da bahsedilen tetik faktörlerle nöbetlerin başladıgının ögrenilmesi teşhise -çoksık yardımcı olur. Yukarı da sayılan şikayetlerden birr ya da birka-çına sahip olan vede yakınmaları uzun sürüp tekrarlayan kişilerinmutlaka (muhakkak) astım yönünden birr uzman hekim tarafın dan degerlendirilmesi gerekir.
Astımım Oldugun dan Şüpheleniyorum Ne Yapmalıyım?
Astım tanısı -çoksık zor vede zahmetli degildir. Bu konu da uzman birr hekime başvurursanız size astımınız olmakla birlite olmadıgını söyleyecektir. Ancak, kimi durumlar da astım teşhisi koymak biraz vakit alabilir vede birr müddet hekim takibinde kalmanız gerekebilir.
Teşhis İ-çin Biyopsi, Kan Vermek, Endoskopi Yaptırmak Gibi Can Yakıcı İşlemler Gerekli mi?
Hayır. Astım teşhisi icin canınızı yakacak hi-ç birr işleme lazım yoktur. Hekiminiz sizinle konuşarak, sizi muayene ederek, teneffüs (solunum) fonksiyon testleri yaparakteşhis koyabilir.
Solunum Fonksiyon Testleri Zor birr test midir?
Asla. Kişinin yapması gereken; birr agızlık i-çerisinden birr derin nefes alıp, aldıgı nefesi hızlı vede gü-çlü birr şekilde üflemesinden ibarettir. Anın da netice veren, hasta icin hi-ç birr zarar ya da risk taşımayan, hemen (-çabucak) herr yerde uygulanabilir birr işlemdir.
Pefme Cihazı Ne İşe Yarar?
Pefme astım teşhisi, astımın agırlıgının tespiti vede tedavi(iyileştirme)ye cevabın degerlendirilmesi, astım nöbetlerinin şiddetinin öl-çülmesi icin uygulanmakta olan zor olmayan birr cihazdır. Herr astımlı hastanın birr pefmesi olmalı vede kullanımasını hekiminden ögrenmelidir. Bu, Hipertansiyonu olan hastanın evinde kan basıncı (tansiyon) aleti bulundurup ken di tansiyonun kool edebilmesi gibi; astımlı hastanın da ken di hastalıgını izleyebilmesine olanak verir.
Allerjik Deri Testleri Yaptırmalı mıyım?
Astım herr halükar da allerjik birr rahasızılk degildir. Deri testleri ise astım tanısın da degil, sadece (yanlızca) allerjik birr deri cevabının varlıgı durumun da yararlıdır. Astımı olan kişilerin testleri Negatif bulunabildigi gibi, deri testleri Pozitif bulunan kişilerde de astım olmayabilir. Bu nedenle bu testlerin astım tanısın da yeri yoktur. Sadece (yanlızca) tedavi(iyileştirme)ye yanit vermeyen, atakları kool altına alınamayan astımlılar da tetik faktörlerin tespiti a-çısın dan lazım duyuldugun da yapılabilir. Yoksa gereksizdir.
Erken Teşhisin Astım İ-çin Birr Önemi Var mı?
Astım herr hasta da özdeş şiddette degildir. Hafif, orta vede agır olabilir. Hastalıgın agır formların da tedavi(iyileştirme)ye yanit vermeyen degişiklikler söz konusudur. Geri dönüşü olmayan bu patolojilerin meydana -çıkmaması icin astımın zamanın da teşhis edilip, uygun (müsait) şekilde tedavi(iyileştirme) edilmesi önemlidir. Ayrıca tedavi(iyileştirme) edilebilir birr hastalık (rahatsızlık)tan dolayı kişilerin yaşamının sınırlanmaması, verim vede performansının düşmemesi vede bazan öldürücü olabilen nöbetlere girmemesi icin rahatsızlıgın biran önce teşhis edilip tedavi(iyileştirme)ye başlanması en dogrusudur.
Astım Tedavi(iyileştirme) Edilebilir Birr Hastalık mıdır?
Evet. Astım tedavi(iyileştirme)si olan, tedavi(iyileştirme)yle tamamıyla kool altına alınabilen birr hastalık (rahatsızlık)tır. Astım tedavi(iyileştirme)si faal birr tedavi(iyileştirme)dir vede hasta tedavi(iyileştirme) ile tamamıyla normal(sorunsuz) birr yaşam (hayat) sürdürebilir.
Tedavi(iyileştirme) İle Astım dan Kurtulabilir miyim?
Tedavi(iyileştirme) ile astımlıları normal(sorunsuz) yaşamlarına döndürmek mümkündür. Bilhassa -çocuklukta şikayetleri başlayan astımlıların birr kısmında, rahasızılk erişkin yaşlar da tamamıyla iyileşebilmektedir. Fakat daha fazla sıklıkla, hastalar(müzdarip kişiler) hastalık (rahatsızlık)ları ile birlikte yaşamakta; kendilerine önerilen tedavi(iyileştirme) vede tavsiyelere uydukları oran da mühim birr yakınmaları olmamakla birlikte tedavi(iyileştirme)yi kestiklerinde birr müddet sonrasın da daha fazla hafif olarak yeniden şikayetleri başlamaktadırlar. Nasıl -Ne şekilde ki yüksek tansiyonu olan birr hasta tuzsuz diyete uyup, ila-çlarını aksatmaksızın aldık-ça tansiyonu yükselmemekte ancak, bunlara dikkat etmediginde tansiyonu nasıl – ne şekilde yükselmekteyse astımlılar icin de durum benzerdir.
Astım Tedavi(iyileştirme)m Ne Kadar Sürecek?
Bu soruya herkes icin ge-çerli birr yanit vermek olabilir degildir. Tedavi(iyileştirme)yle rahasızılk kool altına alındıktan sonrasın da tedavi(iyileştirme) yavaş yavaş, basamak şeklinde giderek azaltılır vede bazan tamamıyla kesilebilir. Kesildikten birr müddet sonrasın da şikayetler yeniden başlarsa tedavi(iyileştirme)ye yeniden başlanmalıdır. Bazan ise uzun yıllar, ya da sürekli olarak ila-ç kullanmak gerekebilir.
Astım Nasıl -Ne şekilde Tedavi(iyileştirme) Edilir?
Astım, hasta hekim vede hasta yakınlarının (anne, baba, eş vede ögretmen (amil) gibi) işbirligi ile tedavi(iyileştirme) edilebilir. Bu işbirligi olmaksızın sadece (yanlızca) dogru ila-çların re-çete edilmesiyle rahasızılk tedavi(iyileştirme) edilemez. Tedavi(iyileştirme) uzun sürelidir. Hasta hekimine güven(itimat) (güven) duymalı, tavsiyelerine uymalı, ila-çlarını usulüne uygun (müsait) şekilde kullanmalı, düzenli olarak koollerini yaptırmalı, problemi olduguna hekimine kolayca ulaşabilmelidir. Hastanınmutlaka (muhakkak) konunun uzmanı birr hekimin koolünde olması elzemdir. Hastalık yok hasta vardır özdeyişi astım icin daha fazla fazla ge-çerlidir. Sonu-ç almak icin astımı bildigi kadarr hastasını da tanıyan, meslegini, ev vede işyeri koşullarını, almakta oldugu tedavi(iyileştirme)yi, hastanın ge-çmişte yaşadıklarını, önceki tedavi(iyileştirme)leri vede bunlara alınan cevapları, hastanın hangi ila-çlara hangi dozlar da ne oran da cevap verdigini bilen birr hekimin destegine ihtiya-ç vardır.
Hasta vede Yakınlarının Tedavi(iyileştirme)deki İşbirligi Nasıl -Ne şekilde Saglanır?
Bu hekimin hastasını egitmesiyle elde edilebilir. Hasta egitimi sadece (yanlızca) rahasızılk üzerine ilim vermekten ibaret olmayıp, hastanın hastalıgı ile baş edebilmesi icin elzem herr türlü bilgi, beceri vede cesarete sahip kılınması sürecidir. Bu süre-ç belirli (muayyen) birr vakit dilimi dahilinde (i-çinde) tamamlanmış olmaz. Aksine hasta ile hekimin herr görüşmesinde ilerleyen, gelişen birr olaydır.
Astımlı Hasta Hangi Konular da Egitilmelidir
Astım nasıl – ne şekilde birr hastalık (rahatsızlık)tır?
Tetik etmenler nelerdir vede bunlar dan nasıl – ne şekilde korunulabilir? Kriz anın da ne yapması gerekir?
Hangi ila-çları, nasıl, hangi aralıklarla, ne kadarr süreyle kullanması gerekecektir?
Ne vakit koollere gelecektir? Ne vakit hekimini aramalıdır?
Sprey ila-çları nasıl – ne şekilde kullanacaktır?
Pefmeyi nasıl – ne şekilde kullanacaktır?
Çalışabilir mi?
Spor yapabilir mi?
Gebe kalabilir mi?
Tüm bu konular da hem bilgilendirilmeli hem de uygulamalar ile beceri kazandırılmalıdır. Hastanın hastalıgına ragmen normal(sorunsuz) birr yaşam (hayat) sürebilecegi, krizleri önleyebilecegi vede tedavi(iyileştirme) edebilecegi, hastalıgı dolayısıyla bireysel ama-çların dan vazge-çmemesi gerektigi konuların da ise cesaretlendirilmelidir.
Tedavi(iyileştirme) ile Şikayetlerimin Ge-çmesi Yeterli midir?
Herr ne kadarr hastalar(müzdarip kişiler) sadece (yanlızca) şikayetlerinden kurtulmayı ama-çlarlarsa da tedavi(iyileştirme)den gaye bun dan ibaret degildir. Yakınmaları giderip hastayı rahatlatan ancak, hastalıgı tedavi(iyileştirme) etmeyen, ilerlemesini durdurmayan, hastanın akciger fonksiyonlarını normale getirmeyen vede dogal, eylemsel yaşamına geri döndürmeyen birr tedavi(iyileştirme) hastaya avantaj deil aksine zarar vermiş olur. Çünki yakınmaları giderdigi icin hasta kendinidaha iyi olmuş hisseder vede hal -çaresi aramayı bırakır, dogru tedavi(iyileştirme)ye başlamak icin vakit kaybetmiş olur.
Astımımı Hangi İla-çlarla Tedavi(iyileştirme) Edebilirim?
Bu sorunuza amma hekiminiz karar verebilir. Ayrıca bu sorunuzun dogru cevabını bulmak icin hekiminizin sizi muayene edip birr ka-ç kez koollerde sonucun da gözlemesi gerekebilir. Sizin icin en uygun (müsait) tedavi(iyileştirme)yi bulmak vakit alabilir. İlkk muayene vede koolde yeterli (kifayetli) netice alınmayabilir. Birr astımlı hastaya verilen tedavi(iyileştirme) sizin icin yetersiz, fazla ya da zararlı olabilir.
Astımlı Komşumun ya da Kardeşimin İla-çlarını Kullanabilir miyim?
Hayır. Bunu yapmamalısınız. Çünkü, astım kişiden kişiye farklılıklar gösterir. Herr hasta da tetik faktörler, eşlik eden patolojiler, rahatsızlıgın agırlıgı farklıdır. Bunlara baglı olarak se-çilmesi gereken ila-çlar başka olabilir. Kullanılması gereken ila-çlar özdeş bile (dahi) olsa dozlar degişebilir.
Ka-ç Türlü Astım Vardır?
Astımlı hastalar(müzdarip kişiler) hafif-gelip ge-çici, hafif inat-çı, orta vede agır astım şeklinde dört gruba ayrılır. Herr birr grup icin önerilen tedavi(iyileştirme) ayrıdır. Bunlar dan baska hastalarda: mevsim astması, meslek astması, egzersiz astımı, ila-ç astması ve benzeri gibi nispeten başka tedavi(iyileştirme) yaklaşımları gerektiren tablolar mevzubahis olabilir.
Sprey İla-çları Kullanmak Zorun da mıyım?
Sprey türü ila-çlar astım tedavi(iyileştirme)sinde tüm dünya da yaygın olarak kullanılmaktadır. Nefes yoluyla hap, şurup ya da enjeksiyon şeklindeki uygulamalara göre daha fazla pekaz miktar da ila-ç kullanarak daha fazla gü-çlü tesir elde edilebilir vede özdeş zaman da ila-çların istenmeyen yan etkilerinden ka-çınmak mümkündür. Çünkü, sprey şeklinde uygulanmakta olan ila-ç sadece (yanlızca) rahatsızlıgın yerleştigi teneffüs (solunum) yollarına ulaşır(nail olur) vede etkisini bura da gösterir iken; agız dan ya da enjeksiyon şeklinde verilen ila-ç, tüm gövdeye dagılıp herr yerde vede dolayısıyla etkili (eylemsel) olması istenmeyen organlar da da (kalp, böbrek vb) etkileri görülebilir. Üstelik sprey türü ila-çların etkileri alındıktan sonrasın da Dakikalar i-çersinde hemen (-çabucak) başlamakta iken; agız dan ya da enjeksiyonla verilen ila-çların etkilerinin gözlenmesi icin Saatler ge-çmesi gerekir.
Sprey İla-çların Alışkanlık Yaptıgı, Cigerleri Kuruttugu Dogrumudur?
Hayır. Bilakis hemen (-çabucak) yukarı da belirtildigi ve benzeri gibi bu ila-çların istenmeyen yan etkileri, özdeş ila-çların agız dan alınan ya da enjeksiyon şeklindeki formlarına göre -çoksık daha fazla azdır. Çoksık daha fazla güvenli ila-çlardır. Bu ila-çların bagımlılık anlamın da alışkanlık yapması mevzubahis degildir.
Sprey İla-çlar Güvenli midirler?
Evet. Tüm dünya da uzun yıllardır -çoksık yaygın olarak kullanıla gelmiş ila-çlardır. Bebek, -çocuk vede yaşlılar, gebeler, kalp, karaciger vede böbrek hastaları ve benzeri gibi ila-çların yan etkilerine daha fazla duyarlı kişilerde -yan etkileri pekaz oldugu i-çin- bilhassa tercih edilmesi gereken formlardır.
Nefes Yoluyla Alınan Toz Şeklindeki İla-çlar ile Sprey İla-çlar Arasın da ne Fark Vardır?
Nefes alma esnasın da ilacın teneffüs (solunum) yollarına ulaştırılması esasına dayanan ü-ç türlü İla-ç tatbik (uygulama) formu vardır. Bunlar: öl-çülü doz spreyler, kuru toz inhalatörler vede nebülizör formlarıdır. Herr ü-çü esasta özdeş olmasına karşılık, birbirlerinden kimi kü-çük(ufak) farklılıkları da söz konusudur. Kuru toz inhalatörler sprey ila-çlar dan başka olarak itici Gaz i-çermezler, ozon tabakasına zararlıtarafları yoktur. İla-ç dışı madde i-çermediklerinden allerjik vede irritatif yan etkilere rastlanmaz. Kullanımları daha fazla zor olmayan olmakla birlite sprey ila-çları kullanamayanlar da tercih edilirler.
Sprey İla-çları Kullanmakta Zorluk Çekiyorum, Bunu Nasıl -Ne şekilde Aşabilirim?
Bu egitimle aşılabilir. Hekiminizin size bu ila-çların nasıl – ne şekilde kullanıldıgını bizatihi anlatması, göstermesi vede size uygulatarak gözetleyip yanlışlarınızı düzeltmesi elzemdir. Sprey ila-ç öncelikle -çalkalanmalı, kapagı -çıkarılıp oturur durum da ya da ayakta iken baş birr miktar geriye dogru kaldırılmalı vede nefes verilip akcigerlerimiz boşaltıldıktan sonrasın da agızlık kısmı aşagı da tüp yukarı da olacak şekilde dudaklar agızlık kısmının -çevresini boşluk kalmayacak şekilde kavramalı vede tüp i-çinden derin, gü-çlü vede uzun süreli birr nefes alınmaya başlanmalıdır. Bura da mühim olan nefes almaya başlar başlamaz gecikmeden ilacın serbestleştirilmesidir. Nefes alma süresinin sonuna dogru ya da nefes verme esnasın da ya da Şu ana kadar nefes alınmaya başlama dan önce ilacın serbestleştirilmesi etkisiz birr kullanım şeklidir. İlacın agızlıktan püskürüp bogaz vede agız duvarına -çarpması esnasın da nefes alma eylemi duraklatılmamalıdır. Derin nefes almanın neticesinde alınan ila-çlı hava i-çeride birr müddet (10 sn) tutulmalı vede nefes hemen (-çabucak) geriye verilmemelidir. Nefesi geriye verirken ateşe üfler, ıslık -çalar ve benzeri gibi ya da burun dan zorlayarak vermek etkinligi artırmaktadır. Nefes alma ile ilacı serbestleştirme arasın da zamanlama vede koordinasyon birr miktar beceri gerektirir. 7 yaşın dan itibaren -çocukların bu işlemi yapabildigi gözlenmektedir.
Birr Türlü Becerip Sprey İla-çları Alamıyorum Ne Yapmalıyım?
Nefes alma ile ilacı serbestleştirme arasın da zamanlama vede koordinasyon geregini orta dan kaldıran yardımcı spaser cihazlar (hazneler) geliştir(büyüt)ilmiştir. Bunlar hem kullanımı kolaylaştırırlar, hem ilacın akcigerlere ulaşan faal dozunu artırırlar, hem de yan etkileri azaltırlar. Bilhassa yüksek doz sprey türü ila-ç kullanılacaksa bu yardımcı cihazların kullanılması -çoksık daha fazla yararlıdır. Kuru toz inhalatör ila-ç formları da bu tür sprey ila-çları kullanamayan hastalar(müzdarip kişiler) i-çindaha iyi birr alternatif olabilir.
Nebulizör Nedir?
Nebülizör Sıvı (likit) haldeki ilacı buhur haline getirip birr maske ya da agızlık yardımıyla hastanın normal(sorunsuz) soluk alıp vermesi esnasın da ilacın teneffüs (solunum) yollarına ulaşmasını saglayan eleikli kü-çük(ufak) cihazlardır. Bilhassa agır kriz halinde, bebek ya da kü-çük(ufak) -çocuk, yaşlı, ajite, bilinci kapalı hastalar da bile (dahi) kullanılabilirler. Cihazın -çalıştırılıp maskenin yüze ge-çirilmesi yeterlidir. Ayrıca ilacı almak icin her hangi birr harekete lazım yoktur.
Nebülizör ya da Spaserleri Sigorta Emekli Sandıgı vede Kurumlar Karşılıyor mu?
Eger uzman hekim hastanın tedavi(iyileştirme)si icin bu cihazların kullanımını elzem görüyorsa birr rapor (yazanak) ile hasta, bunları mevzubahis kurumlar dan ücretsiz elde edebilir.
Astım Tedavi(iyileştirme)sinde Kortizonlu İla-çlar Kullanılıyormuş, Bunların zararı Yok mu?
Kortizon korkusu toplum genelinde yaygındır. Kortikosteroidler bugünkü tıpta en -çoksık kullanılan, -çoksık etkili (eylemsel) vede yararlı (faydalı) ila-çlardır. Uygun (müsait) endikasyon, doz, zamanlama vede hekim koolü altın da kullanıldıkların da istenmeyen yan etkiler pek görülmez. Bilhassa astımlılar da kortizonlu ila-çlar sprey ya da toz halinde teneffüs (solunum) yoluyla verildiklerinde bu tür istenmeyen zararlı etkiler hemen (-çabucak) hi-ç görülmez vede -çoksık güvenlidir.
Kortizonsuz Astım Tedavi(iyileştirme)si Mümkün Degil midir?
Astım havayollarının mikrobik olmayan süregen iltihabıyla karakterize birr hastalık (rahatsızlık)tır. Tedavi(iyileştirme)de esas yaklaşım bu iltihabın baskılanmasıdır. Kortizon bu yönde en etkili (eylemsel) ila-çların başın da gelmektedir. Kortizon dışı ila-çların etkileri ise kortizona kıykatiyen -çoksık daha fazla zayıftır. Fakat hafif astımlılar da ya da agır olgular da kortizonla birlikte kullanılabilirler. Bugünkü tedavi(iyileştirme) bi-çimine göre orta vede agır astımlıların tedavi(iyileştirme)sinde kortizon kullanılmasımutlaka (muhakkak) elzemdir. Aksi taktirde rahasızılk kool altına alınamaz vede hasta riske atılmış olur. Şunu yine vurgulamak gerekir ki sprey ya da toz formun da verilen kortizon türü ila-çların korkulacak yan etkileri hemen (-çabucak) hi-ç yoktur.
Agız dan Alınan Hap Türü İla-çlarla Astım Tedavi(iyileştirme) Edilemez mi?
Hafif astım,fizik astması, polen astması ve benzeri gibi bir-çok hasta, ülkemizde de son yıllar da kullanıma giren lökien antagonistleri grubu ila-çlarla (Singulair vede Accolate) tamamıyla kool edilebilmektedir. Bilhassa -çocuklar da kullanılabilir olması sebebi ile Singulair, sprey tipi ila-çları kullanamayan popülasyon da kullanım avantajı vede hasta uyumunu artırıcı birr üstünlüge sahiptir. Fakat orta vede agır astmalıların tedavi(iyileştirme)sinde bu ila-çlar tek başlarına yeterli (kifayetli) olmazlar, amma lazım oldugun da başka ila-çlarla birlikte kullanılabilirler.
Kortizonlu İgnelerin Tedavi(iyileştirme)deki Yeri Nedir?
Kenakort, Diprospan ve benzeri gibi kortizon i-çeren igneler ya da Prednol, Deltakortil ve benzeri gibi ila-çlar astımlı hastalar(müzdarip kişiler) tarafın dan en -çoksık suiistimal edilen ila-çlardır. Bunlara baglı olarak, şişmanlama, kemik erimesi, hipertansiyon, kalp yetmezligi, Hormon bozuklukları ve benzeri gibi birr -çoksık yan etkiler görülebilmekte, ayrıca kortizona bagımlılık oluşabilmektedir. Bu tür ila-çların astımlı hastalarca -kriz esnasın da hekim koolünde verilmesi hari-ç- kullanılmaları dogru degildir.
Astım İla-çlarının Yan Etkileri Nelerdir?
Yaşadıgımız -çag da astımın dogru tedavi(iyileştirme)si icin hekim koolünde uygulanmakta olan ila-çlara baglı olarak mühim yan etkiler pek görülmez. Fakat nadir olarak -çarpıntı, teme, kas (adele) krampları, seste boguklaşma, idrar yapma da gü-çlük, mide şikayetleri vede allerjik reaksiyonlar ve benzeri gibi sorunlara rastlanabilir. Sprey tipi ila-çlar kullanıldıktan sonrasın da bol Su ile agız -çalkalanıp bogaz gargarası yapılarak tükürülmesi önerilir. Kalp hastalıgı, kan basıncı (tansiyon) yüksekligi, karaciger hastalıgı ve benzeri gibi baska hastalık (rahatsızlık)lar varsa vede bunlar icin de hasta ila-ç kullanıyorsa astım ila-çlarıyla etkileşme olmakla birlite olmayacagı yönünden hekimine danışmalıdır.
Aşı Tedavi(iyileştirme)sinin Astımdaki Yeri Nedir?
Halk arasın da aşı tedavi(iyileştirme)si olarak bilinen immünoterapi asıl olarak Arı sokmalarına vede yılan zehirlenmesine karşıt faal birr tedavi(iyileştirme) bi-çimidir. Tüm dünya da ortalama astım tedavi(iyileştirme)si protokolleri arasın da yer almaz. Çoksık özel koşullar da ortalama tedavi(iyileştirme)ye yanit alınamayan hastalar da denenebilir. Aşı tedavi(iyileştirme)si:
5 yaşın dan kü-çüklere vede 40 yaşın dan büyüklere uygulanmaz.
Orta vede agır astımlılara uygulanmaz.
Sadece (yanlızca) deri testleri ile deil özdeş zaman da kan da özel Ig E tipi Antikor tayini ile antijen duyarlılıgı saptanmayanlara uygulanmaz.
İki allerjenden daha fazla fazlasına karşıt duyarlılık oldugun da uygulanmaz.
Hastanın duyarlı oldugu antijeden ka-çınması olabilir oldugun da uygulanmaz.
Standart tedavi(iyileştirme) maksimum olarak denenip başarısız oldugu gösterilmeden uygulanmaz.
Fakat orta vede agır astımlılar da kullanılmaması gerektiginden, hafif astımlılar da ise ortalama tedavi(iyileştirme) hemen (-çabucak) herr halükar da başarısı yüksek oldugun dan pratikte astım tedavi(iyileştirme)sinde aşının yeri yoktur.
 
Aşı Tedavi(iyileştirme)sinin Herhangi Birr Zararı Var mıdır?
Evet. Bu tedavi(iyileştirme) herr yerde herr hekim tarafın dan uygulanamaz. Hele muayenehanelerde katiyen uygulanmamalıdır. Fakat yukarı da sıralanan koşullara uyan -çoksık pekaz oran da hastaya, asıl tedavi(iyileştirme)ler uygulandıktan sonra, bütün riskler göz önüne alınarak, uzmanı hekim diminde vede acil durum da hastayı yaşama geri döndürmeye yönelik müdahalenin yapılabilecegi herr türlü donanım vede ekipmana sahip, hastanın yapay teneffüs (solunum) cihazına baglanabilecegi tam teşekküllü birr hastanede denenebilir. Çünki bu tedavi(iyileştirme) esnasın da allerjik reaksiyonlar vede astım krizi gelişip ölümcül olabilir. Bu nedenle vede etkinliginin -çoksık pekaz olması dolayısıyla, insan saglıgına gereken önemin verildigi gelişmiş Avrupa ülkelerinin birr -çogun da astımlılara aşı yapılmaz vede bu birr tedavi(iyileştirme) yöntemi olarak kabul(begeni) edilmeyip yasaklanmıştır.
Aşı Tedavi(iyileştirme)sinin Ülkemizde Bu Kadar Yaygın Olarak Kullanılmasının Sebebi Nedir?
Standart astım tedavi(iyileştirme) protokollerinde yeri olmadıgı, gelişmiş Avrupa ülkelerinin birr -çogun da yasaklandıgı, etkinliginin -çoksık zayıf oldugu, tesir mekanizmasının bile (dahi) bilinmedigi vede ölümle sonu-çlanan -çoksık cid di yan etkilerinin varlıgına ragmen ülkemizde ehliyetsiz ellerde, namüsait koşullarda, standardize edilmemiş, üzerinde hi-ç birr isim, marka, doz vs yazmayan, kimin tarafın dan nerede hazırlandıgı vede ne i-çeriginde barındırdıgı belli olmayan solüsyonların aşı a dı altın da hastalara uygulanmasının tek nedeni maalesef suiistimale a-çık (aleni) olmasıdır. Yıllarca birr ümit ugruna aşı olmaya sürek eden hastalar(müzdarip kişiler) vardır.
Bazı Hekimler Aşının Zararsız Oldugunu vede Herr yerde Uygulanabilecegini Hastalarına Söyledikleri Ayrıca bu Şekilde Birr Notu Kişilerin Ellerine Yazılı Olarak Verdikleri  
Görülmektedir. Bu Nasıl -Ne şekilde oluyor?
Bu, amma hastaya aşı a dı altın da uygulanan solüsyonun aşı i-çermemesi onun yerine kortizon vb birr ila-ç karışımı olmasıyla mümkündür. Reel(Ger-çek) aşı solüsyonları üzerine böyle güven(itimat) (güven) vede cesaret vermek olabilir degildir.
Astımlıların Krize Girmesi Normal(sorunsuz) midir?
Astı Kriz, astımın kool altın da olmadıgını gösterir. Eger hasta tedavi(iyileştirme) almıyorsa tedavi(iyileştirme) edilmelidir. Tedavi(iyileştirme) altın da ise almakta oldugu tedavi(iyileştirme) yetersiz (kifayetsiz) olabilir. Tedavi(iyileştirme)si gözden ge-çirilmeli yeniden düzenlenmelidir.
Tedavi(iyileştirme) Edilmekte Olan Astımlı Hastanın Hi-ç Şikayeti Olmaz mı?
Uygun (müsait) şekilde tedavi(iyileştirme) edilmekte olan astımlı hastanın da vakit vakit bilhassa tetik faktörle karşılaştıgın da yakınmaları olabilir. Ancak, hastanın şikayetinin olması ile kriz ge-çirmesi özdeş şey degildir. Şikayetleri sürek ediyor, ilkk müdahaleden etkilenmiyor ya da kısa müddet sonrasın da tekrarlıyorsa krizden bahsedilebilir.
Astım Krizine Girmemek İ-çin Ne Yapmalıyım?
Daha önceki krizlerinizi başlatan tetik faktörleri biliyorsanız (sigara dumanı, efor, deterjan dumanı, vernik kokusu, aspirin alımı vb gibi) onlar dan uzak (ırak) kalmalısınız. Size verilen tedavi(iyileştirme)yi, şikayetim yok diyerek ken di başınıza kesmemeli ya da aksatmamalısınız. Grip vb solunumsal enfeksiyon (mikrop kapma)lar dan kendinizi korumalısınız. Herr yıl eylül-kasım ayları arasın da birr doz grip aşısı yaptırmanız da avantaj var.
Krize Girdigimde Ne Yapmalıyım.?
Ventolin, salbulin ya da Bricanyl adıyla ülkemizde bulunan sprey ya da toz formundaki ila-çları tüm astımlılar daima yanın da bulundurmalı vede yakınmaları meydana -çıktıgın da bu ila-çlar dan kullanmalıdırlar. Önerilen: ilkk birr Saat dahilinde (i-çinde) 20 dk ara ile 2-4 puff bu ila-çlar dan teneffüs (solunum) yoluyla alınmasıdır.
Kriz Başladıgın da Hekime Ne Zaman Başvurmalıyım?
Eger ventolin, salbulin ya da bricanyl aldıktan sonrasın da yakınmalarınız orta dan kalkar vede birr daha fazla tekrarlamaz ise 24-48 saat süreyle herr 4-6 Saatte birr ventolin ya da bricanyl sprey ya da tozu düzenli olarak ikişer puff almaya sürek etmelisiniz. Bu ara da doktorunuzu arayıp önceden bu yana almakta oldugunuz tedavi(iyileştirme)ye ragmen birr atak ge-çirdiginizi anlatıp tedavi(iyileştirme)de birr degişiklik yapmak gerekip gerekmedigini ona danışmalısınız. Fakat şikayetleriniz başladıktan sonrasın da ventolin ya da bricanyl'i yukarı da önerilen şekilde aldıgınız halde şikayetleriniz düzelmez ise ya da düzelmeyi takiben kısa müddet sonrasın da yine tekrarlarsa hekime ya da hastaneye başvurmalısınız.
Astım Krizinin Agır ya da Ölümcül Olma Olasılıgını Gösteren Kriterler Nelerdir?
Şikayetlerin -çoksık şiddetli (aşırı) olması, uzun sürmesi, hasta da morarma olması, nabız sayısının Dakika da 120'den fazla olması vede nabzın düzensizleşmesi, tansiyonun düşmesi (Büyük(iri) 90, kü-çük(ufak) 60 mmHg' dan düşük öl-çülmesi), hastanın nefes darlıgı sebebi ile konuşurken cümleleri tamamlayamayıp kelimeler arasın da soluk alıp vermek zorun da kalması, amma oturur vaziyette nefes alıp yatar vaziyete ge-çtiginde tıkanması ve benzeri gibi belirtiler krizin agır oldugunu gösteriri vede hekim destegine gereksinim var demektir.
Damar dan Aminokardol Ampul Yaptırmanın Sakıncası Var mıdır?
Evet. Hastalar(müzdarip kişiler) arasın da -çoksık görülen bu tatbik (uygulama) maalesef tehlikelidir. Bu ila-ç damar dan hızlı olarak verildiginde kan basıncı (tansiyon) düşmesine, kalpte ritim bozukluguna vede ani ölümlere yol a-çabilir. Üstelik astım krizinde ilkk tercih edilmesi gereken ya da en faal olan tedavi(iyileştirme) bi-çimi degildir.
Astım Hastasıyım, Spor Yapabilir miyim?
Evet. Efor astması, astmalıların -çogun da var olmasına bedel düzenli tedavi(iyileştirme) gören (seyreden) astımlılar spor yapabilirler. Dünya olimpiyatların da yarışmış vede kademe almış -çoksık oran da astımlı vardır. Astım ila-çları doping olarak kabul(begeni) edilmez vede spor öncesi,fizik öncesinde alınabilirler.
Agır Efor Öncesi Astımlılara Hangi İla-çları Tavsiye Edersiniz?
Efor dan 10-15 dk önce ventolin, bricanyl ya da tilade, intal ve benzeri gibi sprey ila-çları usulüne uygun (müsait) olarak alınması bir-çok vakit birr mesele meydana -çıkmaması icin yeterlidir.
Astımlılar İ-çin Bilhassa Tavsiye Edilen Birr Spor Türü Var mıdır?
Yüzme sporunun astımlılar tarafın dan -çoksık daha fazladaha iyi tolere edildigi bildirilmektedir.
 
Astımlıyım, Gebe Kalabilir miyim?
Astımlılar düzenli tedavi(iyileştirme) ile normal(sorunsuz) yaşamlarını sürdürebilirler. Hi-çbir anormallik yaşanma dan evlenebilir, gebe kalabilir vede dogum yapabilirler. Dogacak -çocuklar da astım görülmesi normal(sorunsuz) popülasyona göre biraz daha fazla fazla ise de bu fark -çoksık -çok fazla degildir. Üstelik kimi tedbirlerle vede -çevresel koşulların koolüyle bu önlenebilir.
Gebelik Sırasın da Astım İlacı Kullanabilir miyim?
Gebelik esnasın da astımlıların takribi (yaklaşık) 1/3'ünün yakınmaların da azalma, 1/3'ünün yakınmaların da artma(-çogalma) olurken 1/3'ünde ise birr degişme olmaz. Astım tedavi(iyileştirme)sinde uygulanmakta olan ila-çların bir-çok gebelikte kullanılabilir. Lazım valide vede gerekse dogacak bebek icin birr zararlı etkileri yoktur. Diger bazılarının ise vardır. Gebelik planlandıgın da hekiminizle görüşerek tedavi(iyileştirme)nizi buna göre yeniden düzenletebilirsiniz.
Nasıl -Ne şekilde Korunabilirim?
Tetik faktörlerden ka-çınılmalıdır. Bunlar kişiden kişiye degişir. Örnek olarak birr ila-ç ya da besin ise kullanılmamalıdır. İşyerinde karşılaşılan birr madde ise iş degişikligi gerekebilir ya da işyerindeki madde yogunlugunu azaltacak önlemler (havalandırma, vakumlu aspirasyon, maske kullanılması) alınabilir. Polen astmasın da kıra, aga-çlık alanlara girmekten ka-çınılmalıdır. Ev tozundaki allerjenleri azaltacak önlemler alınmalıdır. En pekaz hafta da birr evde dip nahiye vakumlu cihazlarla toz alınması, temizlik yaparken toz kaldırılmamasına dikkat edilmesi, halı yerine vinleks türü yapay döşemelerin kullanılması, allerjen barındırmayan -çarşaf vede kılıfların kullanılması önerilen tedbirlerdir. Kedi, köpek, kuş ve benzeri gibi hayvanların ev dahilinde (i-çinde) barındırılmaması, yünlü, tüylü oyuncakların yasaklanması, yün battaniye, yorgan, hırka, kazak yerine sentetik dokuma vede kumaşların kullanılması dogru olur. Evde yaşamakta olan hamamböcegi, kalorifer böcegi ve benzeri gibi haşerelerle mücadele(savaşım) edilmesi, parfüm, buharlaşıp koku yayan deterjan vede temizlik malzemelerinin kullanılmaması, boya vernik kokuların dan ka-çınılması, gerekmektedir. Evde işyerinde sigara (tütün mamülleri) i-çilmemesi, ocak, soba ve benzeri gibi duman yayan yerlerde Aspiratör vede baca sistemlerinin fonksiyonel tutulması ile ev i-çi Havanın kirletilmemesi gerekmektedir. Kimyasal katkılar i-çeren amade gıdalardan, şekerleme, -çukurlata vb -çocuklara yönelik gıdalar dan ka-çınılması gerekir. Görüldügü ve benzeri gibi bütün bunlar -çoksık zor vede kişinin de yaşamını -çoksık sınırlayan tedbirlerdir. Fakat bunların herkes icin gerektigi söylenemez. Kişinin duyarlı oldugu allerjenler saptamışsa sadece (yanlızca) bunlar dan ka-çınmak yeterli (kifayetli) olur.
Aspirin Kullanmakta Sakınca Var mı?
Evet. Astımlıların birr kısmın da aspirin vb kimi romatizma (rheumatism) ila-çları vede agrı kesicilere karşıt duyarlılık vardır. Bu ila-çların alınmasını takiben şiddetli (aşırı) krizler başlayabilir. Astım da kullanılabilir olanlarının tercih edilmesi gerekmektedir.
PEFME Kullanımı:
Cihazın cinsine göre kapak a-çılarak kullanılır hale getirilir. Hareketli ibre en aşagı pozisyona alınır. Derin birr nefes aldıktan sonrasın da hava ka-çırma dan cihazın agızlık kısmı dudaklarla sıkıca kavranır. Hasta tüm gücü ile derin vede hızlı olarak nefesini agzın dan üfler. Takiben ibrenin gösterdigi deger okunur. Bu öl-çüm ü-ç kez tekrarlanır vede en yüksek olan deger -çizelgeye kaydedilir.
Sprey İla-çların Kullanımı
İlacın kapagı -çıkarılır vede birr ka-ç kez sallanır. Oturur ya da ayakta iken ila-ç dik pozisyon da tutulur vede derin birr nefes verildikten sonra, agızlıgı iki dudak arasına alınır. Yavaş-ça nefes alırken eşzamanlı olarak ila-ç püskürtülür vede bu şekilde maksimum nefes alıncaya kadarr sürek edilir. Nefes takribi (yaklaşık) 10 saniye kadarr tutulduktan sonrasın da burun dan yavaş birr şekilde nefes verilerek akcigerlerdeki hava boşaltılır. İkinci doz 30 saniye kadarr birr vakit sonrasın da tekrarlanır.
Hazne – Aerochamber Kullanımı
Sprey ila-ç birr ka-ç kez sallandıktan sonrasın da kapagı -çıkarılır vede hazneye takılır. Haznenin agızlıgı iki dudak arasına alınır vede sprey ila-ç birr puf hazne i-çine(dahilen) püskürtüldükten sonrasın da yavaş vede derin birr nefes alınarak ila-ç i-çe -çekilir. Yaklaşık 10 saniye kadarr nefes tutulup, burun dan yavaş-ça nefes verilir. Sprey ila-ç püskürtülmeden nefes alıp verme manevrası iki kez daha fazla aynen yeniden edilir. İkinci puf icin 30 saniye kadarr beklenir vede bu müddet dahilinde (i-çinde) hazne agız dan uzaklaştırılır. Hazne hafta da birr kez sabun vede su ile yıkanmalıdır. Acil durumlar da hazne i-çine(dahilen) 8-10 puf ila-ç püskürtülüp alınırsa nebülizör cihazına eşdeger ila-ç alınmış olur.
Turbohaler Kullanımı
Alet agızlık yukarı ilerisi şekilde dik tutulur vede kapagı -çıkarılır. Alttaki kısım ileri geri döndürülür vede -çıt sesi duyulur. Derin birr nefes verildikten sonrasın da agızlık iki dudak arasına alınarak, agız dan olabildigince hızlı vede derin birr nefes alınır. Cihaz agız dan uzaklaştırılır vede 10 saniye kadarr nefes tutulduktan sonrasın da yavaş-ça dışarıya üflenir.
Diskus Kullanımı
Cihazın agızlıgı üzerindeki kapak döndürülerek a-çılır. Cihazın mandalı klik sesi duyuluncaya kadarr itilir. Dışarıya derin birr nefes verdikten sonrasın da agızlık dudaklar arasına alınır vede agız dan derin vede sürekli birr nefes alınır. Nefes 10 saniye tutulduktan sonrasın da yavaş-ça dışarıya üflenir.
Aerolyzer Kullanımı
Cihaz dik tutulur vede agızlık ken di ekseni afın da döndürülerek ila-ç haznesi a-çılır. Temiz vede kuru birr el yardımı ile tutularak hazırlanan kapsül ila-ç haznesine konur. Ar dın dan geri birr döndürme hareketi ile agızlık yerine oturtulur. Cihazın herr iki yanın da bulunan mandal baş vede delalet parmakları arasın da sıkıştırılarak kapsül delinir. Derin birr nefes verildikten sonrasın da agızlık iki dudak arasına alınarak hızlı vede derin birr nefes alınır. 10 saniye nefes tutulup, yavaş-ça dışarıya üflenir.
KTÜ Gögüs Hast Ana Bilim Dalı
KTÜ Gögüs Hast Ana Bilim Dalı

Yorumlar

Isim - Soyisim
E-posta Adresiniz (yayınlanmayacak)
Web Siteniz (varsa)
Yorumunuz

Yasal Uyarı

Bu sitede yer alan tüm içerik bilgilendirme amaçlı olup, internet üzerinde bulunan makalelerin derlenmesinden oluşmuştur.. bitkiseldestek.com sitesi hastalık teşhis ve tedavi hizmetleri vermemektedir. Herhangi bir sağlık probleminiz olması durumunda ilgili doktorlar ile iletişime geçmenizi tavsiye ederiz.
Sağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp